Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Zensen, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zensen. Wij geven in deze disclaimer aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden. Op deze pagina staat altijd de meest recente versie.

Aansprakelijkheid

Zensen streeft naar een zo actueel, correct en volledig mogelijke website. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Zensen wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Mocht de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Zensen behoudt ten alle tijde het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Dit betekent dat de informatie op de website op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving kan worden aangepast. Als een nieuw beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot verwerken, dan brengen wij kennis daarover per e-mail. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van de voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Het is wettelijk niet toegestaan om afbeeldingen, informatie, tekst of delen daarvan over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Zensen

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt.

Toepasselijke recht

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens

Zensen
Zuiderhaaks 43
1132LH Volendam
Nederland

info@zensen.nl
+31 655 62 3413